Laboratoře stavebních hmot Zobrazit v plné velikosti

Laboratóriá stavebných hmôt

Kvalifikované vykonávanie skúšok v laboratóriách aj na stavbách v oblasti dopravného, inžinierskeho podzemného a pozemného staviteľstva. Našim zákazníkom ponúkame kvalifikované vykonávanie skúšok v laboratóriách aj na stavbách v oblasti dopravného, inžinierskeho podzemného a pozemného staviteľstva. V našich skúšobných laboratóriách pracujú odborníci s mnohoročnou praxou v skúšobníctve. 

Více informací

Operatívnosť vykonávania skúšok mimo dosah skúšobného laboratória je na rozsiahlych projektoch zaisťovaná pomocou kontajnerových semimobilných laboratórií.

Vykonávame akreditované skúšky v nasledujúcich oblastiach::

 • Skúšky kameniva na stanovenie vhodnosti kameniva na jeho zabudovanie do stavebného diela, alebo do stavebnej zmesi s ich následnou kontrolou.
 • Skúšky betónov, striekaných betónov a betónových konštrukcií, vrátane návrhu receptúr zmesí a to na skúšobných telesách, ale aj na betónovej konštrukcii deštruktívnymi aj nedeštruktívnymi metódami.
 • Skúšky asfaltových zmesí a hotových asfaltových konštrukcií, vrátane návrhu receptúr pre podkladné vrstvy, pre asfaltový betón, pre kryt vozovky a skúšky hotovej asfaltovej vozovky.
 • Skúšky zemín a zemných vrstiev na stanovenie vhodnosti zeminy pre stavebné dielo /poprípade pre zlepšenie zeminy/ a ďalej na kontrolu podložia, násypového telesa a pláne zemného telesa.
 • Skúšky zmesí pre podkladné vrstvy stmelené i nestmelené, a to skúšky typu/ skúšky typu výrobku /návrh receptúr/ a kontrolné skúšky pri výstavbe stavebného diela.
 • Odtrhové skúšky izolačných a sanačných systémov.

Uvedené skúšky vykonávajú zamestnanci skúšobných laboratórií priamo na stavbách a v priestoroch našich laboratórií.

 

Skúšobné laboratóriá zabezpečujú aj súvisiace činnosti, a to najmä:

 • Vzorkovanie zdrojov stavebných materiálov a stavebných zmesí vrátane vyhodnotenia ich použitia pre stavebné dielo.
 • Deštruktívne vzorkovanie stavebných konštrukcií - vývrty a výrezy.
 • Meranie rovinatosti povrchov krytov a podkladných vrstiev pozemných komunikácií.
 • Skúšanie podzemných hydroizolačných systémov a iných stavieb.
 • Optimalizácia účinkov hutniacich mechanizmov.
 • Kontrola hrúbok náterov oceľových konštrukcií.
 • Hodnotenie vlastností materiálov pre stavby.
 • Konzultačná a poradenská činnosť v súvislosti so skúšobníctvom a riadením kvality pri výstavbe.
 • Meranie integrity pilót (PET, CHUM).