Laboratóriá merania fyzikálnych veličín

Laboratóriá merania fyzikálnych veličín


V našich laboratóriách vetrania a hygieny vykonávame autorizované meranie hluku, prašnosti a ďalšie.

AUTORIZOVANÉ MERANIE HLUKU (ČIA)

Merania hluku sú nepostrádateľným podkladom pre rozhodovanie orgánov ochrany verejného zdravia v legislatívnych procesoch väčšiny investičných akcií. V prípravných fázach projektov je meranie uplatňované na zistenie vstupných dát pre výpočtové riešenia v akustických štúdiách, resp. ich kalibrácií.

Meranie hluku v pracovnom prostredí je vykonávané na účely kategorizácie prác a následného kontrolného merania stanoveného príslušnými orgánmi ochrany verejného zdravia.

SQZ ponúka:

 • Meranie hluku v pracovnom prostredí.
 • Meranie hluku vo vonkajšom a vo vnútornom chránenom priestore stavieb.
 • Kolaudačné meranie hluku.

Zabezpečujeme aj súvisiace činnosti a to najmä:

 • Spracovanie hlukových štúdií napr. pre hluk z dopravy, zo stavebnej činnosti, z prevádzok atď.
 • Kompletné meranie stavebnej akustiky (meranie doby dozvuku, meranie a vyhodnotenie nepriezvučnosti stavebných prvkov (stien, stropov a fasád)).
 • Meranie a vyhodnotenie umelého, denného, združeného osvetlenia vnútorných priestorov a vonkajších priestorov.
 • Meranie núdzového osvetlenia únikových ciest.
 • Meranie protipanikového núdzového osvetlenia v zhomažďovacích sálach.

AUTORIZOVANÉ MERANIE PRAŠNOSTI (ČIA)

Vykonávame merania prašnosti v pracovnom prostredí.

Ponúkame:

 • Meranie prašnosti v pracovnom prostredí (celkové a respirabilné frakcie)
 • Meranie prašnosti na zatriedenie práce do kategórií.
 • Stanovenie obsahu fibrogénnej zložky v respirabilnom prachu, najmä však voľného SiO2.
 • Vykonanie návrhu zaradenia prác do kategórií. Tento návrh vykonávame na základe nášho autorizovaného merania.

Podkladom pre orgán ochrany verejného zdravia vo vyššie zmienených legislatívnych procesoch je protokol o autorizovanom meraní prašnosti.