Služby

Prehľad akreditovaných oblastí a činností podľa Slovenských technických noriem:

Vykonávanie akreditovaných skúšobných postupov (v preukazovaní - ITT, kontrolné a preberacie skúšky) v oblasti:

- skúšok kameniva,

- skúšok zemín a zemných vrstiev,

- skúšok pre podkladné vrstvy

- a skúšok stmelených a nestmelených podkladných vrstiev,

- skúšok cementu,

- skúšok betónu, betónových konštrukcií a pilót (deštruktívne a nedeštruktívne),

- skúšok striekaných betónov a horninových svorníkov,

- skúšok asfaltov,

- skúšok asfaltových zmesí a vrstiev (deštruktívne a nedeštruktívne),

- skúšok cemento - betónového pokrytia vozoviek,

- odtrhových skúšok,

- skúšok viacvrstvových izolačných materiálov (tesnosť zvarov izolácie)

 

Služby v oblasti ochrany životného prostredia:

- meranie hluku a prašnosti na povrchu i v podzemí,

- meranie hluku v komunálnom prostredí,

- meranie vibrácií,

- spracovanie hlukových štúdií,

- meranie intenzity osvetlenia

Podkategorie

Laboratóriá stavebných hmôt

Kvalifikované vykonávanie skúšok v laboratóriách aj na st...

Laboratóriá merania fyzikálnych veličín

V našich laboratóriách vetrania a hygieny vykonávame auto...

Ďalej ponúkame

Ďalej ponúkame meranie koncentrácie škodlivín, emisií sta...

Naše referencie

Výber z našich služieb a ich referencie. Skúšky betónov:...

Laboratóriá stavebných hmôt

Kvalifikované vykonávanie skúšok v laboratóriách aj na stavbách v oblasti dopravného, inžinierskeho podzemného a pozemného staviteľstva. Našim zákazníkom ponúkame kvalifikované vykonávanie skúšok v laboratóriách aj na stavbách v oblasti...

Autorizované meranie hluku

Autorizované měření hluku

Autorizované meranie prašnosti

Autorizované měření prašnosti

Meranie koncentrácie škodlivín

Měření koncentrací škodlivin na pracovištích na povrchu i v podzemí přímo měřícími přenosnými analyzátory a detektory in-situ

Meranie emisií stavebných strojov

Měření emisí stavebních strojů zajíždějících do podzemí dle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 55/1966 Sb. o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem

Meranie radónu

Měření půdního radonu a radonu ve stavbách