O spoločnosti

O spoločnosti

 

Spoločnosť SQZ, s.r.o. so sídlom v Olomouci bola založená v roku 1999 ako dcérska spoločnosť Metrostav a.s. a v súčasnej dobe je súčasťou koncernu „Skupina Metrostav“. Vzhľadom na množstvo zákazníkov zo Slovenskej republiky, sa v roku 2014 predstavenstvo spoločnosti rozhodlo zriadiť organizačnú zložku so sídlom v Bratislave. Odo dňa 20.1.2017 SQZ, s.r.o. – organizačná zložka Bratislava ponúka a zabezpečuje výkon skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách na území Slovenskej republiky ako aj priamo na stavbách dopravných, inžinierskych, pozemných a podzemných.

Slovenské laboratóriá úzko spolupracujú so svojimi českými kolegami, ktorí zabezpečujú laboratórne činnosti v stabilných ČIA akreditovaných laboratóriách so sídlom v Prahe na Rohanskom ostrove, v Prahe – Zbraslavi, v Olomouci a v Chotýšanoch pri obci Vlašim. Tieto laboratóriá sú doplnené staveniskovými kontajnerovými laboratóriami umiestnenými mimo dosah skúšobných laboratórií na miestach stavieb rozsiahlych projektov, hlavne projektov výstavby diaľnic a železničných tratí. SQZ má k dispozícii aj laboratórium merania fyzikálnych veličín (VHP). Toto laboratórium ponúka a zabezpečuje merania hluku, prašnosti, vibrácií, osvetlenia ale aj iné merania pracovného a nepracovného prostredia, vrátane ich vyhodnocovania napr. pre účely kategorizácie prác, ďalej laboratórium vykonáva meranie „komunálneho“ hluku a spracováva hlukové štúdie.

V našich laboratóriách pracujú odborníci s mnohoročnou praxou a skúsenosťami s kontrolou veľkých stavieb a to ako doma, tak i v zahraničí. SQZ zabezpečuje vykonávanie veľkého počtu kontrolných skúšok, hlavne skúšok kameniva, konštrukčných, cestných a striekaných betónov, asfaltov, asfaltových zmesí a vrstiev, skúšok zemín, zemných a konštrukčných vrstiev, skúšok sanačných systémov a iných skúšok. Naše laboratóriá taktiež zabezpečujú skúšky rôznych typov materiálov a zmesí a iné činnosti pre výstavbu dopravnej infraštruktúry napr.: vykonávanie diagnostiky pozemných komunikácií, vrátane návrhu opravy, stanovenia optimalizácie účinkov hutniacich mechanizmov, hodnotenie materiálov zabudovaných do stavieb atď..

SQZ disponuje rozsiahlymi referenciami z vykonávania skúšok a súvisiacimi činnosťami z rôznych veľkých stavieb, a to ako od zhotoviteľov stavieb – firiem skupiny Metrostav, tak i súkromných a štátnych investorov. SQZ je členom Sdružení pro výstavbu silnic, České silniční společnosti a Asociace akustiků.