Laboratoř měření fyzikálních veličin

Laboratoř měření fyzikálních veličin


AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ HLUKU

Měření hluku pro účely zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví, v platném znění, může provádět pouze držitel osvědčení o akreditaci nebo držitel osvědčení o autorizaci podle tohoto zákona. Jsou nepostradatelným podkladem pro rozhodování orgánů ochrany veřejného zdraví v legislativních procesech většiny investičních akcí. V přípravných fázích projektů je měření uplatňováno pro zjištění vstupních dat pro výpočtová řešení v akustických studií, resp. jejich kalibraci.

Měření hluku v pracovním prostředí je prováděno pro účely kategorizace prací a následného kontrolního měření stanoveného příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví.

Nabízíme:

 • Měření hluku v pracovním prostředí
 • Měření hluku ve venkovním a ve vnitřním chráněném prostoru staveb
 • Kolaudační měření hluku


Zabezpečujeme i související činnost, a to zejména:

 • Zpracování hlukových studií např. pro hluk z dopravy, ze stavební činnosti, z provozoven atd.
 • Kompletní měření stavební akustiky (měření doby dozvuku, měření a vyhodnocení neprůzvučnosti stavebních prvků (stěn, stropů a fasád)
 • Měření a vyhodnocení umělého, denního, sdruženého osvětlení vnitřních prostorů a venkovních prostorů,
 • Měření nouzového osvětlení únikových cest,
 • Měření protipanického nouzového osvětlení ve shromažďovacích sálech


AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ PRAŠNOSTI

Provádíme měření prašnosti v pracovním prostředí pro účely zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví, v návaznosti na nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády ČR č. 68/2010 Sb., ve znění nařízení vlády ČR č. 93/2012 Sb. Tato měření může provádět pouze držitel osvědčení o akreditaci nebo držitel osvědčení o autorizaci podle tohoto zákona.

Nabízíme:

 • Měření prašnosti v pracovním prostředí a to (celkové i respirabilní frakce)
 • Měření prašnosti pro zatřídění do kategorií dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 107/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií
 • Stanovení obsahu fibrogenní složky v respirabilním prachu zejména pak volného SiO2.
 • Provedení návrhu zařazení prací do kategorií dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 107/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií. Tento návrh provedeme na základě našeho autorizovaného měření.

Podkladem pro orgán ochrany veřejného zdraví ve výše zmíněných legislativních procesech je protokol o autorizovaném měření prašnosti.